Vaxverslaafd

“In a mad world, only the mad are sane.”

Akira Kurosawa

 

Als we verstandig zijn, laten we het virus SARS-CoV-2 en de ziekte COVID-19 die het veroorzaakt, gewoon achter ons. Wat geweest is, is geweest, en we hebben meer dan genoeg andere, en veel grotere problemen, die vele malen bedreigender zijn voor ons welzijn en voor onze vrijheid, en waar we veel beter onze aandacht op kunnen richten. Een daarvan is de greep naar de macht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die naar nu blijkt, een zware stempel heeft gedrukt op de strategie hoe de coronapandemie aan te pakken. Waarbij deze organisatie er niet voor terugschrok om doelbewust de wet te overtreden, grondrechten te schenden, burgers te controleren en dissidenten te intimideren als zij niet het gewenste gedrag vertoonden.[1] Ik kan er over meepraten, met een onvrijwillig en enkele dagen durend verblijf in het Staatshotel, waarbij de reden van aanhouding niet de echte reden was, maar creatief bij elkaar gerommeld werd, omdat datgene dat de irritatie van de machthebbers opriep, nog steeds wettelijk toegestaan is.[2] En als de wet niet voldoende toereikend is, schrikken de NCTV en haar loopjongens van het Openbaar Ministerie niet terug voor wat stevige intimidatie. Zelfs recent kreeg ik nog een bezoekje van de Dalfser veldwachters, die zelf ook niet helemaal begrepen wat ze kwamen doen. Of ik een nuffig en roodgekleurd nimfje niet meer wilde noemen op social media. ‘Taggen’ heet dat in vaktermen, iets dat over het algemeen als fatsoenlijk wordt beschouwd, omdat je anders verweten zou kunnen worden, digitaal achter iemands rug om te roddelen. Mijn conclusie is dan ook dat we blijkbaar een moderne versie van de communistische Stasi hebben, die nu de scepter zwaait in Nederland.[3]

Er zijn slechts twee vragen die nog beantwoord moeten worden: het eerste is de vraag of de pandemie nu ontstaan is als gevolg van een zoönose of als een gevolg van een lableak, en welke rol Christian Drosten, Marion Koopmans en Ron Fouchier hebben gespeeld bij het in diskrediet van de lableaktheorie.[4] [5] De andere vraag is of de mRNA-vaccins nu echt zo veilig zijn als de propaganda-afdelingen van de overheid, het Lareb, de RIVM en de GGD, al bijna twee jaar eenstemmig in koor zingen. Ik denk dat langzamerhand duidelijk wordt dat dit niet het geval is, nu de eerste pathologie- en obductiestudies binnendruppelen.[6] [7] [8] [9] [10]

Ondertussen wist de Man met de Zeis zich de zweetdruppeltjes van het voorhoofd, en werkt zich een slag in de rondte. De klandizie is zo groot dat het opvalt in de overlijdensstatistieken, en de uitnodigingen voor Zijn bezoek vertonen een opvallende correlatie met de vaccinatierondes. Wellicht zijn de mRNA-vaccins de strekel van de Man met de Zeis, waarmee hij zijn Zeis aanscherpt. Maar Ruben van Gaalen, de Staatsstatisticus van het Ministerie van Waarheid, weet het zeker. Waar het ook van komt, het komt niet door de mRNA-vaccins. Waar de oversterfte dan wel door veroorzaakt wordt, dát kan Ruben niet zeggen, maar daar komt deze woordvoerder van het Ministerie van Waarheid waarschijnlijk nog wel op terug. Hij moet er eerst zijn handboek ‘How to lie with statistics’ nog eens op naslaan.[11]

De zal tijd zal leren of de oversterfte inderdaad (mede) veroorzaakt wordt door de mRNA-vaccins. Daarbij moet men rekening houden dat een 4e of 5e injectie waarschijnlijk met een hoger risico op ernstige bijwerkingen en overlijden gepaard gaat dan de 1e en de 2e, en dat men zich kan afvragen of het verstandig is om een antigeen wat het immuunsysteem al kent, bij herhaling systemisch toe te dienen. Immers, het immuunsysteem ziet dit antigeen pas nadat het tot expressie is gebracht in de cel waarin het mRNA is afgeleverd, en het immuunsysteem heeft dan ook niet de mogelijkheid om de hoeveelheid antigeen die tot expressie gebracht wordt, te beperken. En we weten in ieder geval dat het spike-eiwit tot expressie wordt gebracht in elk willekeurig orgaan, ook in organen waar je dat liever niet ziet gebeuren (de ‘off-target’ expressie), omdat het immuunsysteem deze cellen als lichaamsvreemd ziet, doodt en opruimt.[12] [13] Het is de vraag of het immuunsysteem steeds krachtiger zal reageren bij een herhaalde systemische blootstelling aan het antigeen, het spike-eiwit, of hiervoor juist een tolerantie ontwikkelt.[14] [15] Het zijn zo maar enkele vragen waar we pas de komende maanden en jaren de antwoorden op zullen krijgen.

Maar gelukkig zijn er nog genoeg blije vaxverslaafden die zich tot in het oneindige willen laten vaccineren tegen een inmiddels endemisch geworden virus, dat voor verreweg de meesten van ons ongevaarlijk is. We zijn inmiddels bij de 5e prik, en voor mensen met een verminderd functioneren van het immuunsysteem al bij de 7e. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de eerste varianten van SARS-CoV-2 dodelijker waren dan de latere, maar zoals het er nu uitziet valt ook dat sterk te betwijfelen. COVID-19 was en is waarschijnlijk nooit meer geweest dan een forse griep, alleen gevaarlijk voor ouderen, kwetsbare mensen en mensen met onderliggende ziekten. Zoals iedere infectieziekte van enige relevantie dat is. De reistas van de Man van de Zeis is tot aan de rand toe gevuld met het gereedschap van de infectieziekten. Ik heb er meer dan genoeg mensen ernstig ziek van zien worden, en er vele mensen aan dood zien gaan. Ook aan simpele infectieziekten zoals longontstekingen en opstijgende urineweginfecties. En regelmatig kwam de Man met de Zeis uit barmhartigheid en mededogen, iets dat vele mensen vergeten lijken te zijn. Yes indeed, a pneumonia is still an old man’s best friend.  Dat was voor de coronapandemie het geval, en dat zal zo blijven, tot lang nadat SARS-CoV-2 eindelijk wordt verwezen naar het ongemakkenhospitaal voor mensen met een kuchje, een hoestje en een dagje koorts.

Ik onderbouw mijn stelling met de meest recente studie van Ioannidis, die het sterfterisico – de Infection Fatality Rate (IFR) – berekende per leeftijdsgroep met behulp van de meest recente en de meeste volledige gegevens.[16] Let wel, het gaat hier nog steeds om gegevens uit het begin van de pandemie, op het moment dat nog maar een klein deel van de populatie geïnfecteerd geraakt was, en er dus nauwelijks re-infecties geweest kunnen zijn. Ook werd er nog niet gevaccineerd, omdat er nog geen vaccin voorhanden was. Beide factoren zijn van het grootste belang, want als iemand na een doorgemaakte infectie opnieuw geïnfecteerd raakt, is de kans om ernstig ziek te worden van de nu heersende Omikron-variant nog maar 10% van de oorspronkelijke kans.[17] Met andere woorden, de kans dat mensen ernstig ziek worden en overlijden aan COVID-19, is naar schatting zo’n tien keer kleiner dan de IFR die Ioannidis berekent, omdat het overgrote deel van de bevolking een zekere mate van immuniteit heeftopgebouwd, enerzijds door vaccinatie, maar anderzijds omdat vrijwel iedereen inmiddels in aanraking is geweest met het virus.

Vanzelfsprekend is en blijft vaccinatie een persoonlijke keuze, op basis van een goede ‘informed consent’, en op basis van eerlijke en volledige voorlichting. Er zijn – nog steeds – mensen, voor wie de voordelen van vaccinatie groter kunnen zijn dan de nadelen, zelfs al zou de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden slechts enkele maanden aanhouden. Als voorbeeld noem ik de mensen die kort voor een orgaantransplantatie staan, en door de medicamenteuze immuunsuppressie in de eerste weken tot maanden zoveel mogelijk beschermd moeten worden tegen alle mogelijke infecties, ook tegen banale infecties die bij gezonde mensen nauwelijks gevolgen hebben, maar voor deze groep dodelijk kunnen verlopen. En zo zijn er nog wel enkele patiëntengroepen te bedenken die wel degelijk baat zouden kunnen hebben bij vaccinatie of een booster, zoals mensen met kanker die voor een zware behandeling met chemotherapie staan. En ja, ook bij die mensen kunnen vaccins ernstige bijwerkingen hebben, maar dat risico moet worden afgewogen worden tegen de ernstige en levensbedreigende ziekte die voor hen op dat moment waarschijnlijk een veel groter risico vormt. En de ironie wil dat juist voor deze mensen de vaccins minder goed werken dan voor gezonde mensen. Terwijl juist zij verreweg het meeste baat zouden hebben bij een effectief vaccin. Maar daar waren Pfizer/BioNTech en Moderna niet in geïnteresseerd, want met dat relatief kleine aantal mensen zouden ze hun enorme geldpakhuizen niet kunnen vullen.

Hoe dan ook, aangezien de pandemie nu langzamerhand toch echt als verleden tijd moet worden beschouwd, leek mij dan ook een goed idee om voor de huidige situatie opnieuw een Number Needed to Vaccinate (NNV) uit te rekenen, aan de hand van bovengenoemde studie van Ioannidis, gecombineerd met het gegeven dat vrijwel de gehele gezonde populatie in aanraking is geweest met het virus. Dit naar analogie van mijn eerdere blog, genaamd ‘De Doorgedraaide Vaccinatiestaat’.[18] Ik herhaal deze exercitie op een iets andere manier, om zo een indruk te geven van hoe zinnig het nu nog is om mensen te vaccineren tegen SARS-CoV-2. De hiernavolgende bespreking gaat uit van de situatie voor redelijk gezonde mensen. Let wel, de minder gezonde mensen werden niet uitgesloten van de studie van Ioannidis. En we weten dat het vooral de kwetsbaren en mensen met (ernstige) onderliggende aandoeningen zijn, die overlijden aan COVID-19.

Ik wil deze berekening van de NNV doen aan de hand van de verschillende leden van het onvolprezen C19-RedTeam, dat zichzelf opwierp als groep van ‘experts’, die hun persoonlijke meningen en standpunten zo belangrijk en gewichtig vonden, dat ze zichzelf profileerden als onmisbare adviseurs van het demissionaire kabinet. Het moet gezegd, dat demissionaire kabinet had inderdaad een hele andere input nodig dan die van het OMT, maar zeker niet van dit clubje hardcore Zero-COVID-zeloten. De adviezen die het C19-RedTeam gaf, waren eenvoudig en consistent: het ultieme doel was Zero-COVID, en dat doel kon alleen bereikt worden door het dragen van mondkapjes, het liefst méérdere mondkapje tegelijk; hoe meer, hoe beter. Verder stonden schoolsluitingen op het menu, en toen een schoolsluiting niet werkte, moesten er meer schoolsluitingen volgen en langere schoolsluitingen. En verder aanbad dit clubje het middel van de lockdown, die hen nooit lang genoeg en nooit streng genoeg konden zijn.

Maar het Zero-COVID-beleid was gedoemd te mislukken, en was niets meer dan een bizarre fantasie van een schreeuwerig clubje zelfbenoemde ‘experts’, gespeend van iedere praktische kennis en kunde wat betreft infectieziekten. Het ver buiten bereik blijven van Zero-COVID was het begin van het einde van het C19-RedTeam, dat uiteindelijk in november 2021 opgeheven werd, net voordat duidelijk werd dat hun adviezen op niets anders dan gebakken lucht gebaseerd waren. Met de staart tussen de benen verlieten zij het coronapodium. En nu, iets meer dan een jaar later, dringt ook tot de totalitaire leiders van China door dat Zero-COVID per definitie onhaalbaar is, alle drang, dwang en geweld dat op de eigen bevolking werd uitgeoefend ten spijt. Zelfs het grootscheeps door teststraten jagen van miljoenen mensen, zo nodig met de handen geboeid op de rug, en het onder dwang en met geweld in quarantaineplaatsen van de tien- zo niet honderdduizenden ‘besmette mensen’ draait op een enorm fiasco uit. Zoals ik had voorzien en zoals ik heb voorspeld. En zoals ieder weldenkend mens met een gemiddelde intelligentie en enige cerebrale werklust had kunnen weten en had kunnen voorspellen.

Het C19RedTeam was niets anders dan een plaag van overal in de media opduikende paniekvogels die ons een SARS-CoV-2-hel en de COVID19-verdoemenis in het vooruitzicht stelden, als we niet naar hen zouden luisteren. En natuurlijk pleitten de leden van het C19-RedTeam voor vaccinatie, bij voorkeur tot in de eeuwigheid, maar in ieder geval tot de Man met de Zeis zijn Zeis nog eens extra geslepen heeft. De professionele paniekvogels, met hun inktzwarte doemscenario’s, kregen ruim baan in de diverse media, waarbij ze in vier maanden tijd, in totaal 199 keer mochten opdraven bij radio- en Tv-programma’s uit het publieke bestel, en vele keren hun mening mochten verkondigen in opinieartikelen, geplaatst in de diverse grote dagbladen. Diezelfde media die critici, die hun standpunten wetenschappelijk wel goed konden onderbouwen, stelselmatig negeerden.

Maar zoals nu duidelijk is geworden uit de WOB-documenten van Cees van den Bos, werden ze door de ambtenaren op VWS niet bijster serieus genomen, en werden door hen in essentie gezien als ‘useful idiots’ die goed pasten in de strategie van het NCTV, waarschijnlijk zonder dit zelf te weten.[19] Want als de genomen maatregelen milder waren dan de adviezen die het C19-RedTeam gaf, iets dat nauwelijks anders kon, zou het erop lijken dat de regering wel degelijk een afgewogen beslissing had genomen. De maatregelen waren immers niet zo streng als het C19-RedTeam had voorgesteld? De twee artikelen die Van Den Bos schreef over de NCTV en dit C19-RedTeam zijn pareltjes voor het nageslacht, en verdienen het om gelezen te worden, omdat ze een ontluisterend beeld schetsen van de rottende rechtsbasis van onze maatschappij.

Bange, oude man

Laten we beginnen met het oudste lid van de club van rode Zero-COVID-jokers, Wim Schellekens. Schellekens is voormalig huisarts, voormalig ziekenhuisbestuurder en voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Maar hij is bovenal een oude, domme en hele bange man, die nog steeds meters afstand houdt tot zijn medemens, die nog steeds pleit voor herhaalprikken en die nog steeds grootse zegeningen verwacht van het massaal testen van een asymptomatische bevolking, en het daarmee gepaard gaande bron- en contactonderzoek. Verder propageert hij tot op de dag van vandaag het dragen van mondkapjes. En als dat niet voldoende helpt tegen het stijgen van het aantal ‘besmettingen’, moet men gewoon weer de scholen sluiten en een lockdown instellen. Ik verzin het niet, het was zijn antwoord zoals hij dat heel recent nog gaf op mijn kritiek. Al die maatregelen zijn zinloos gebleken, zoals men had kunnen weten, reden waarom ze in geen enkel draaiboek ter bestrijding van een pandemie waren opgenomen van voor de pandemie.[20] Je vraagt je af hoe sommige mensen bij gebrek aan intellectueel gewicht, blijkbaar toch in staat zijn de maatschappelijke ladder op te glibberen.

Drie jaar na het begin van de pandemie heeft Wim niets, maar dan ook niets bijgeleerd. Ik denk dat we daarmee Schellekens kunnen betitelen als dé antithese van de ‘wijze oude man’. Want dit is een domme, nee, een hele domme, en een hele bange oude man. Ik heb hiervoor geen andere verklaring dan dat Schellekens de hete adem van de Man met de Zeis in de nek voelt, en tegen beter weten in, denkt dat hij hem op afstand kan houden door zijn medemens angstvallig te mijden, vele mondkapjes op zijn hooghartige oude snoet te zetten, en zich als voorbeeldig speldenkussen te gedragen. Maar Schellekens hoort het scherp schurende geluid van de Strekel op het Harde Staal. Hij hoort het in zijn ergste nachtmerries, en hij hoort het overdag in zijn Zero-COVID-hallucinaties. Sjierp, sjierp… En dus blijft Schellekens bang. Heel bang. Want ik vermoed dat Schellekens als de duvel zo bang is, dat hij straks van de Man van de Zeis niet als ‘bestuurder’, ‘lid van de inspectie’ of ‘huisarts’ in de hel mag rondlopen, en hem door de Hoogste Baas verboden wordt zijn preken af te steken tegen eenieder die hem maar wil aanhoren. Want hoewel Schellekens zegt dat hij geen ‘betweter’ of een ‘activist’ wil zijn, omdat dat alleen maar contraproductief is, is dat precies datgene wat het C19-RedTeam was:[21] een uitermate met zichzelf ingenomen clubje pseudointellectuele activistische betweters. Niets meer en niets minder.

Laten we eens kijken wat de IFR is voor mensen uit de leeftijdscategorie waartoe Schellekens behoort. Hij is in 1947 geboren, en dus is hij bij benadering 75 jaar. Helaas valt die groep buiten het bestek van bovengenoemde studie van Ioannidis, dus moet ik uitwijken naar een andere studie van hem, waar de IFR wordt berekend voor zelfstandig wonende ouderen.[22] Ik wil de kans niet laten lopen om Wim nog wat meer doodsangst aan te jagen, dus maak ik gebruik van de gegevens uit die studie. De IFR voor alle zelfstandig wonende 70-plussers in 11 ‘high-income’ countries’ bedroeg 2,2%. Nu zijn we inmiddels ruim twee jaar verder, en ondanks alle mondkapjes, vaccinaties, schoolsluitingen en lockdowns, is SARS-CoV-2 nog steeds in ons midden. Ik denk dat het aannemelijk is dat het virus gelukt erin geslaagd is om door de dertig lagen van de in totaal tien mondkapjes, die Wim vastgelijmd heeft op zijn gezicht, heen te kruipen en dus ook zijn neusholte heeft weten te bereiken. Dat betekent dat de IFR waarschijnlijk een factor 10 kleiner is dan door Ioannids werd berekend, en nu nog maar 0,22% bedraagt. Hoeveel domme, bange en met op het gezicht vastgelijmde mondkapjespakketten, mensmijdende betweters op leeftijd zouden we dan moeten vaccineren om er eentje nog ietsje langer buiten het bereik van de net vlijmscherp geslepen Zeis te houden? We weten inmiddels dat de relatieve vaccineffectiviteit van de mRNA-vaccins van 95% wel een erg optimistische schatting was, maar Wim heeft in de afgelopen drie jaar minstens zes prikjes gehad, dus laten we het er op houden dat die nog steeds rond de 90% bedraagt. Zijn absolute risico daalt daarmee van 0,22% naar 0,022%, en zijn absolute risicovermindering is daarmee 0,198%. Een en ander betekent dat we 1/0,00198 = 505 cerebraal verdorde en fysiek gerimpelde speldekussens moeten prikken met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Elk jaar, als het aan Wim ligt. Of misschien wel twee keer per jaar. Tot in de eeuwigheid. Of tot de Man met de Zeis de Zeis scherpgeslepen heeft en doeltreffend uithaalt. Sjierp, sjierp… Hoor jij het, Wim? Ik wel, maar ik ken het geluid nog uit mijn jeugd. Mijn vader was de man met de zeis, en zelfs mijn moeder kon er goed mee overweg. De zeis hing in de boom voor ons huis, ook als afschrikking voor ambtenaren met een bullshit job. Dus ik vind het geen vervelend geluid. Eerder geruststellend. Want zolang de Man met de Zeis nog bezig is de Zeis te slijpen, haalt hij niet uit. Dus Wim, het geluid is niet angstaanjagend: je moet pas bang zijn als je het niet meer hoort. Dan zou ik nog een extra verpakking mondkapjes vast op mijn gezicht lijmen, als ik jou was. En nog een prik halen. Of beter nog, misschien wel twee. En meters afstand houden tot je medemens. Dat maakt het makkelijker voor de Man met de Zeis om uit te halen.

Wat kost deze vaxverslaving van al die domme, oude en bange mannen?? De prijs van een dosis van het Pfizervaccin kost inmiddels € 19,50, en dus is de jaarprijs voor het redden van één dom, bang betwetertje op leeftijd, 505 x 19,50 = € 9.847,50. Maar als de 7e prik maar een half jaar effectief is om de doodsangst van Wim en zijn vaxkornuiten eronder te houden, en zij willen al na een half jaar prik numero 8, loopt het bedrag al snel op naar een kleine 20.000 euro. Ik ben al een tijdje niet meer op de hoogte van de prijzen van verschillende landbouwartikelen, maar ik maak me sterk dat een Zeis een stuk goedkoper is. Bovendien werkt die ook veel beter tegen de angst. En een Zeis helpt blijvend.

De dood van Pierlala

We gaan naar de leeftijdsgroep van 60-69 jaar. Ik heb geen drammerige en dreinende Zero-COVID-zeloot van die leeftijd in het selecte clubje van het C19-RedTeam kunnen ontdekken, maar geen nood: een zekere Dood van Pierlala verveelde zich een dagje en wilde wel eens weten wie nu dat clubje van ‘useful idiots’ was, dat de NCTV zo keurig hadden geholpen bij het aanjagen van angst van het volk voor SARS-CoV-2. En dus ging hij bij hen op bezoek. En warempel, Ernst is 63 jaar, en is daarmee de ideale kandidaat om mijn rekensommetjes op los te laten. Volgens Ioannidis was de kans om te overlijden aan COVID-19 in de begin van de pandemie voor mensen in deze leeftijdsgroep 0,501%. Nu snuift Kuipers waarschijnlijk alleen maar goed geventileerde lucht op als hij in het departement van VWS rondloopt, gegenereerd door dezelfde ventilator die ook de 5,2 miljard euro het wijd opengezette raam uit blies, hetgeen mede heeft veroorzaakt dat nu een groot deel van het volk in de kou zit. Want met het geld dat Hugo de Jonge ‘wegventileerde’, hadden nu heel wat armlastige mensen financieel uit de brand geholpen kunnen worden.[23] Maar hoe dan ook, Ernst is naar alle waarschijnlijkheid al eens in aanraking geweest met SARS-CoV-2, en dus valt ook zijn IFR waarschijnlijk een factor tien lager uit, en wordt dan 0,0501%. Natuurlijk is Ernst kerngezond, ook gezien zijn zeer vitale uitstraling, en dus ga ik ervan uit dat het vaccin bij hem nog steeds goed werkt. De absolute risicoreductie is dan 0,0501 – 0,00501 = 0,045%. En dus moeten er 1/ 0,00045 = 2222 Dood van Pierlala’s gevaccineerd worden om er een te redden. Dat is waarschijnlijk de hele cast van ‘The Walking Dead’, en da’s makkelijk, want dan kan het hele zootje in een keer gevaccineerd worden.

En wat gaat dat de maatschappij op jaarbasis kosten, als deze hele ‘army of the walking dead’ opmarcheert naar de vaccinatiestraat, om daar hun laatste strohalm te grijpen die ze moet redden van de overgang naar definitieve ontbinding? Dat is dan 2222 x € 19,50 = € 43.329. En als er onverhoopt toch een ledemaat los dreigt te laten of een lichaamsdeel dreigt uit te vallen voordat het jaar om is, en er moet ter afwending hiervan een tweede prik volgen, hebben we het al snel over een slordige € 85.000. En dat alles om slechts één Dood van Pierlala te redden, die ook nog eens ons zorgstelsel wil decimeren, omdat naar zijn inzicht de zorg veel te duur wordt. Ironie, oh ironie. Ik weet niet wat erger is: 505 oude, bange betweters die amper verstaanbaar mompelen over lockdowns en Zero-COVID vanachter een dikke laag mondkapjes, of ruim tweeduizend ‘walking dead’ die als zombies in de richting van de vaccinatiestraat strompelen. Het is de nieuwe ‘Thriller’, maar nu opgenomen door Ernst Kuipers. Ik hoop maar dat ik straks nog kan slapen.

Cognitief schimmelende microbioloog

Dan de leeftijdsgroep van 50-59 jaar. Ik vermoed dat Bert Mulder in deze groep geplaatst kan worden. Mulder is microbioloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ik weet zijn leeftijd niet precies, maar hij is afgestudeerd in de geneeskunde in 1988. Laten we zeggen dat hij toen 24 was, dan trek ik daar zes jaar voor de studie af, en daarna nog zo’n 18 levensjaren voor dat hij ging studeren. Dan kom ik uit op het jaar 1964. Dan zou hij nu 58 jaar zijn, en dat komt goed uit, want daarmee past hij mooi in deze leeftijdsgroep.

Ik denk dat van het vreselijke stelletje betweters van het C19RedTeam Mulder niet eens de ergste is, maar ik vermoed dat hij gewoon een beetje een ‘Lange Leitung’ heeft. Ofwel, ik denk dat hij gewoon wat traag van begrip is. Dat is helemaal niet erg als je microbioloog bent, want je hebt alle tijd om na te denken en beslissingen te nemen. Bacteriën hebben enkele dagen nodig om te groeien, en al die tijd kun je er rustig naar kijken. Je hoeft er ook niet mee te praten, want ze zeggen toch niets terug. Een wat oudere en zo mogelijk nog cynischer collega’ mij noemde ze dan ook steevast de ‘laboratoriumvleermuizen’. En dat was ruim voordat de pandemie uitbrak.

Wat is volgens Ioannidis de kans dat Mulder zou overlijden aan COVID-19, nog voordat SARS-CoV-2 zijn wereldtournee had afgerond? Die kans zou 0,129% zijn. Maar SARS-CoV-2 heeft die tournee al afgerond, als het al bij één tournee is gebleven, dus ook Bert zal af en toe zijn respectabele neus wel gestoten hebben aan SARS-CoV-2.[24] Ik denk dan ook voor hem de IFR op dit moment zo’n tien keer kleiner is, dus 0,0129%. Bert is de gezondheid zelve, getuige het feit dat hij het al vele jaren uithoudt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, zeker als ik aanmerking neem dat ik al na krap drie jaar met zachte hand naar de uitgang werd geredigeerd. Hoe dan ook, we nemen aan dat ook voor hem de vaccineffectiviteit bij benadering nog steeds 90% bedraagt. Dan daalt zijn absolute risico door vaccinatie van 0,0129% naar 0,00129% en is zijn absolute risicovermindering 0,0116%. Dat betekent dat we 1/0,000116 = 8620 cognitief wat trage schimmelige microbiologen moeten vaccineren om er een te redden.

En wat kost dat dan, die vaccinatiekweek van een groep van enigszins vertraagde microbiologen, als zij allemaal een keer per jaar een prik willen krijgen, met als doel dat er één van hen cognitief nog wat langer mag schimmelen? Dat is dan 8620 x € 19,50 = € 168.090 euro. Da’s een heleboel geld, en komt al aardig in de buurt van het aantal bacteriën in een petrischaaltje. En dan hopen we maar dat het bij injectie blijft, want als al die microbiologische vleermuizen met een Alzheimer-light er twee per jaar moeten krijgen, hebben we het al snel over drie-en-een-halve ton aan belastinggeld. En het is dit moment dat ik me oprecht afvraag of we in Nederland geen betere besteding van dit belastinggeld kunnen bedenken, dan het verder volstoppen van de toch al rijkelijk gevulde geldpakhuizen van Pfizer en BioNTech.

Wauwelende wormenteller

Hoe zit het dan met de leeftijdsgroep van 40-49? Het lid van het RedTeam dat het dichtst bij deze leeftijdsgroep komt is Amrish Baidjoe. Hij is namelijk 38 jaar oud, en heeft dus nog 4 prikken te gaan voordat hij de leeftijd van 40 jaar aantikt. Hij heeft een hoeveelheid titels die angstaanjagend is, maar hij is allereerst en bovenal ‘veldepidemioloog’. Ik weet niet wat ik daar onder moet verstaan. Is hij wormenteller? Of graaft hij de mollen achterna, en veroorzaakt daarmee hele lelijke en grote bulten zand in de mooie groene weide? Zeker is in ieder geval dat hij, samen met zijn twijfelachtige clubje polariserende betweters van het C19-RedTeam, grote gaten in de Nederlandse maatschappij heeft gegraven en heel veel schade heeft veroorzaakt aan het toch al verwaarloosde sociaalmaatschappelijke grasveld. En recht evenredig hiermee is zijn enorme dedain en eigendunk tot grote hoogte gestegen. Maar het is niets anders dan een grote niksnut met een enorm ego. Want Baidjoe had veel beter in zijn academische molshoop kunnen blijven zitten, want daar komt een gemiddelde boer niet om hem als vernielzuchtige maatschappijblinde mol met een spade een flinke klap mee op zijn hoofd te geven. Was er maar iemand geweest die aan academische mollenbestrijding had gedaan, dan was ons veel leed bespaard gebleven.

Stel nu dat Baidjoe de komende vier prikken overleeft, en nog even vaxverslaafd is als hij nu is, wat zou dan zijn IFR zijn? De IFR die Ioannidis berekent voor de leeftijdsgroep van 40-49 jaar is 0,035%. Ik denk dat Baidjoe bij het wormen tellen of het achterna graven van de mollen waarschijnlijk wel op SARS-CoV-2 gestuit is, en dus zal ook hij naar alle waarschijnlijk wel geïnfecteerd zijn geraakt. En ik denk dat daarmee ook zijn risico om te overlijden aan COVID-19 een factor tien lager zal zijn. Dat wordt zijn IFR 0,0035%. Aangenomen dat ook de 5e prik, na de 4 die hij er de komende twee jaar nog gaat halen,  dan nog steeds 90% effectief is. Daarmee daalt het absolute risico op overlijden van deze wormenteller naar 0,00035% en is de absolute risicovermindering 0,00315%. Hoeveel epidemiologische veldmollen met een mondkapje op hun blinde snuit, gravend naar ZeroCOVID, moeten er dan door een boer met een spade een vaccinatieklap op hun kop krijgen om er één door te kunnen laten graven? Dat zijn er dan al snel 1/ 0,0000315 = 31.746 hooggeleerde maar niksnutterige wormentellers en mollengravers. En stel nu dat ook alle maatschappelijk vernielzuchtige medemollen van Amrish niet één maar twee prikken gaan halen in het jaar dat hij 40 wordt, hoeveel kost het ons dan als maatschappij om Baidjoe de mogelijkheid te geven door te gaan met zijn nutteloze graaf en ploegwerk? In ieder geval, in het geval dat één injectie voldoende zou zijn, kost dat bij benadering 31.746 x € 19,50 = € 619.047. En als de maatschappij-ondergravende mollen twee prikken willen, loopt het kostenplaatje al snel op voorbij de 1,2 miljoen euro. Dat is wel erg veel geld om een vernielzuchtige veldepidemiologische mol te redden. Van dat geld kunnen we veel beter proberen het sociaalmaatschappelijke grasveld, dat zo enthousiast omgewoeld werd door mol Amrish en zijn mede-wormentellers, in enige mate te herstellen. Want het gras bij Pfizer is wel groen genoeg, dunkt me zo.

Prikprinses op de erwt

En natuurlijk hebben we dan ook nog een héél klein prinsesje, die parmantig op een hele grote erwt zit. Ik weet niet hoe oud dit prinsesje is, maar de eerste rimpels zijn al zichtbaar in het prinsessentoetje, en ook de wallen onder de ogen laten zien dat het onvermijdelijke verval aanstaande is. Nu zit ik er bij de inschatting van de leeftijd zelden meer dan vijf jaar naast, al bouw ik wel altijd een standaard negatieve marge in bij mijn schatting, als het om vrouwen gaat. Niets erger voor een vrouwelijke patiënte, dan een dokter die haar ouder schat dan dat ze is. Maar voor Ginny Mooy maak ik graag een uitzondering. Ik denk dat dit prinsesje ergens tussen de 35 en 39 jaar oud is, en hoe aangenaam is dat voor mijn verhaal, want daarmee past ze prachtig in de leeftijdsgroep van 30 t/m 39 jaar.

En ja, het is dit héle kleine drammerige prinsesje dat tot vervelens toe in radio- en Tv-programma’s opdook, en meer dan goed is voor een mensenhart, de grootst mogelijke pseudowetenschappelijke nonsens uitkraamde, en tot vervelens toe pleitte voor verplichte mondkapjes, schoolsluitingen en lockdowns. Ginny wist wel wat er allemaal onder dwang aan het Nederlandse volk moesten worden opgelegd, en vond dat we een zero-COVID beleid moesten nastreven, koste wat het kost, ongeacht hoe groot de economische en sociaalmaatschappelijke schade zou zijn als gevolg van die maatregelen, en ongeacht hoeveel leed hierdoor veroorzaakt werd. Want Ginny vond het onverantwoordelijk om dat niet te doen, dat van die mondkapjes, schoolsluitingen en lockdowns. Bovendien vond Ginny het ‘ontregelende’ van de lockdowns zo fijn, nee, ze vond het zelfs ‘heerlijk’.[25] Dat een groot deel van het volk met de lockdowns het brood uit de mond werd gestoten, dat jongeren somber en suïcidaal werden, en kinderen qua onderwijs op grote achterstand werden gezet dat deerde Ginny niet.  En als ze hier nu mee geconfronteerd wordt, duikt ze weg voor de evaluatie van haar ‘adviezen’, zo diep mogelijk in een molshoop, vers gegraven door haar goede vrind, de wormenteller Amrish. En probeert haar verantwoordelijkheid voor de, mede door haar hysterische adviezen veroorzaakte, ellende te ontlopen. Want dat is niet fijn, nee, dat is helemaal niet héérlijk. Nee, het hele kleine prinsesje veegt liever haar bevallige gatje af met alle schade die ondernemers leden, en alle leed dat mensen is aangedaan. Want haar riante prinsessensalarisje kwam keurig elke maand op haar prinsessebankrekeningetje binnen. Héél fijn, toch? Gewoonweg heerlijk!

Maar helaas, het kleine prinsesje zit al een tijdje niet meer zo heel stevig meer op haar veel te grote en veel te comfortabele erwt. Nee, het hele kleine prinsesje dondert er van schrik af, omdat een zeker klein en dik neuroloogje haar ter verantwoording roept. Zodat ze hard op haar prinsessenbilletjes valt, en daarna huilend haar beklag doet bij de politie, omdat dat vreselijke dikke neuroloogje haar zo plaagt. En natuurlijk neemt de politie dat heel serieus, want Nederland is een heel veilig land waar nooit iets gebeurt, en dus nemen ze wel even tijd om bij dat dikke neuroloogje op bezoek te gaan, om hem te zeggen dat hij het arme prinsesje niet meer zo hard mag laten schrikken, omdat ze dan pardoes van de veel te grote erwt pleurt. Een antropoloog op Mars, schreef ooit een beroemde neuroloog. Ik hou het op een antropoloog op een grote erwt, die zich angstig vastklampt, omdat ver onder haar een klein dik neuroloogje zo hard tegen de erwt aanschopt, dat de velletjes van de erwt het prinsesje om de oren vliegen, en de erwt trilt onder haar tere prinsessenbilletjes. ‘Heel fijn’ vindt het kleine dikke neuroloogje dat. Gewoonweg héérlijk.

Hoeveel hele grote en comfortabele erwten moeten we reserveren, om te zorgen dat alle hele kleine pedante prinsesjes zich knus kunnen nestelen op hun eigen grote erwt in de vaccinatiestraat? We keren terug naar de studie van Ioannidis. Voor de leeftijdsgroep van 30-39 jaar berekent hij een IFR van 0,011%. Aangezien ook het prinsesje bij haar geweegklaag over het dikke neuroloogje waarschijnlijk wel een flinke dosis SARS-CoV-2 naar binnen heeft gesnotterd, toen ze al te luidruchtig het parmantige neusje ophaalde, om daarmee de veldwachters in Almere te overtuigen dat ze écht, maar dan ook écht heel erg leed onder de situatie, denk ik dat ook zij wel in aanraking is geweest met SARS-CoV-2. En dus gaat ook haar IFR met een factor tien naar beneden, en wordt daarmee 0,0011%. Bovendien denk dat het kleine prinsesje zoveel prikjes gehad heeft, dat Doornroosje erbij in katzwijm zou vallen, en dat ze haar prikjes wel zal blijven halen, zolang er nog gratis prikjes te verkrijgen zijn. Want de belastingbetaler betaalt wel voor het prikprinsesje op de erwt. Laten we hopen dat het vaccin ook bij prikgrage prinsesjes nog een goed effect sorteert, dan daalt haar overlijdensrisico van 0,0011% naar 0,00011%, en is haar absolute risicovermindering bij benadering 0,00099%. Hoeveel nuffige en weeklagende prikprinsesjes moeten dan geprikt worden om een van hen de Doodskus van de Kikker met de Zeis te besparen? Dat zijn er toch al snel 1/ = 101.010 ach en weeklagende coronaprikroosjes.

En wat kost dat dan om al die prikroosjes in een jaar te prikken? Dat loopt flink in de papieren: 101.010 x € 19,50 = € 1.969.695. En als al die coronaroosjes zich twee keer per jaar aan het vaccinspinnewiel van Pfizer/BioNTech prikken, gaat het al snel richting de vier miljoen euro. Nu weet ik niet wat een modern spinnewiel kost, dat nog gewoon een draad spint uit schapenwol, maar het lijkt mij een uitermate interessante en kosteneffectieve investering om er dit jammerende prikprinsesje mee te prikken, zodat we in ieder geval de komende 100 jaar gespeend blijven van haar gedram over mondkapjes, haar gejammer om nieuwe lockdowns, en het gejeremieer over Zero-COVID. Dat ze maar lang moge slapen, met mooie dromen over een wereld met ZeroCOVID, gebloemde mondkapjes, en comfortabele erwten.

Raaskallende rekenaar

We gaan verder met de volgende leeftijdsgroep, die van 20 t/m 29 jaar. Helaas is de raaskallende rekenaar Marino van Zelst inmiddels 30 jaar, maar dat was hij vorig jaar nog niet. Marino is tegenwoordig promovendus ‘organisatiewetenschappen’, de zoveelste opleiding die het woord ‘wetenschap’ misbruikt voor de verkoop van wetenschappelijke kwakzalverij. Hij is de zoveelste papierschuiver met een bullshit job. We nemen Van Zelst als rekenvoorbeeld in deze leeftijdsgroep, want Marino was óók infectieziekten-modelleur. Daar hebben we er meer van gehad, met ‘grote’ namen zoals Alex Ferguson en Jacco Wallinga. En mijn God, wat weten we inmiddels goed welke groteske voorspellingen uit hun computertjes rolden, als het gaat om het voorspellen van het beloop van een pandemie.[26] Ik vind het bitter om nu het artikel terug te lezen waarin Michael Levitt, Nobelprijswinnaar scheikunde, zijn mening gaf over epidemiologen en modelleurs. Ik deelde het artikel al in 202 en refereerde er veelvuldig aan.[27] Want hij hád gelijk en kréég gelijk:

‘Scientists are getting away scot-free for causing billions of dollars’ worth of damage and this is something that cannot be allowed to happen. It’s not just the World Health Organisation. Ferguson wanted Sweden to lockdown, got Britain to lockdown, and when the numbers become normal, exactly what you would expect without lockdown. He then says, ah it’s because of lockdown. This is terrible science. This is science which should go on trial. Scientists cannot cause damage like this and refuse to listen. I really, really tried hard to get them to at least discuss this with me. In the end I said something I never say: whatever. Just leave me alone, go ahead and die. And the fact is that epidemiology and modelling has been a disgrace. They have not looked at the data. They have been wrong at every turn. We are going to see that although coronavirus is a different disease, the net impact of death is going to be very similar to severe flu and it’s going to be that way without lockdown.’

(Wetenschappers gaan vrijuit voor het veroorzaken van miljarden schade en dat mag niet gebeuren. Het is niet alleen de Wereldgezondheidsorganisatie. Ferguson wilde Zweden op slot, kreeg Groot-Brittannië op slot, en toen de cijfers normaal werden, precies wat je zou verwachten zonder lockdown. Dan zegt hij, ah, de lockdown heeft gewerkt. Dit is vreselijke wetenschap. Het is wetenschap die terecht zou moeten staan. Wetenschappers kunnen niet zo’n schade aanrichten en weigeren te luisteren. Ik heb echt, echt mijn best gedaan om ze zover te krijgen dat ze dit tenminste met mij bespraken. Uiteindelijk zei ik iets wat ik nooit zeg: laat maar. Laat me gewoon met rust, ga je gang en sterf. En het feit is dat de epidemiologie en modellering een schande waren voor de wetenschap. Ze hebben niet naar de data gekeken. Ze zaten er telkens naast. We gaan zien dat hoewel het coronavirus een andere ziekte is, de sterfte zeer vergelijkbaar zal zijn met ernstige griep, en dat lockdowns hier niets aan zullen veranderen.)

Marino van Zelst was allesbehalve een uitzondering op de mensen waar Levitt hier op doelde. Want ook de hersenspinsels van Marino waren een perfecte ondersteuning voor de doemscenario’s die het C19-RedTeam het Nederlandse volk voorschotelde, hoewel de enige connectie van de modelletjes van Marino met de werkelijkheid, het elektriciteitssnoer van zijn laptop was dat naar het stopcontact van zijn kleine universiteitskamertje liep. Voor het overige liepen de groteske overschattingen van de ernst van de pandemie gelijk op met die van zijn immer groter wordende opgeblazen ego. Marino van Zelst wilde geen ‘cijferfabriek’ zijn, want er zaten, zo zei Marino tegen de ‘Independent News Source of Tilburg University’, ‘mensen met een verhaal achter die getallen’. Maar helaas, Marino, dat is nu net precies wat je wél was. Jij hebt ‘die mensen met een verhaal’ nooit gezien, en nooit aangehoord. Jij was precies datgene, wat je beleed niet te willen zijn: een cijferfabriek. Een doorgedraaide, van iedere realiteit losgezongen, en volstrekt onwetenschappelijke cijfertjesfabriekje. Niets meer, en niets minder.

We keren terug naar de leeftijdsgroep waar Marino tot voor kort toe behoorde: want wat zou volgens Ioannidis de IFR voor deze gehumaniseerde pocketcalculator zijn, aangenomen dat transhumane rekenmachines ook kunnen overlijden? Dat zou volgens Ioannidis 0,003% zijn. Nu staan er in Tilburg behalve de universiteit die de pseudowetenschappelijke liflafjes van Marino financiert, ook nog twee ziekenhuizen, dus ik denk dat er bij een straf windje ook wel eens een SARS-CoV-2-virusje richting Marino geblazen is, en ik acht hem fysiek – ik zeg nadrukkelijk ‘fysiek’ – zo gezond dat hij een echte infectie moeiteloos overleefde. En dus daalt ook zijn IFR waarschijnlijk met een factor tien en wordt daarmee 0,0003%. Stelt dat ook bij Marino het vaccin nog zijn uiterste best doet, en zich nestelt in Marino’s rekenchips, en die kans nog met 90% verlaagt. Dan is zijn absolute risicoreductie 0,0003% – 0,00003% is 0,00027%. Hoeveel raaskallende transhumane rekenrampen moeten er dan een prik in hun disfunctionerende chip krijgen om er een door de Man met de Zeis veroorzaakte ‘fatal error’ te voorkomen? Dat zijn dan 1/ 0,0000027 = 370.370 aan dyscalculie lijdende rekenrampen.

En wat kost het de belastingbetaler om al die covid-luchtkastelen bouwende modelleurs een prikje te geven, om te voorkomen dat een van die modelleurs een pragmatisch houten jasje aangemeten krijgt? Dat bedrag is 370.370 x 19,50 = 7.222.215 euro. En als ze twee keer per jaar ingeplugd moeten worden op de vaccinaansluiting van Pfizer, gaat het om ruim 14 miljoen euro. U hoeft zich niet af te vragen waarom de zorg zo duur is. Want we smijten het geld gewoon bij bakken op de oprit van Pfizer/BioNTech, en wat we overhouden door de brievenbus van Moderna.

Het zoontje van…

Helaas zijn er geen leden van het C19-RedTeam die jonger zijn dan 20 jaar. Wel is er nog steeds dat zoontje van die te veel te dikke en bijzonder recalcitrante neuroloog, die al lang dood had moeten zijn, maar die door de Man met de Zeis nog steeds met rust gelaten wordt. Althans, waar het COVID-19 betreft. Die recalcitrante neuroloog heeft geen IC-bed bezet, geen enkel vaccin tegen COVID-19 in laten spuiten, geen geld verspild aan een nutteloze booster of herhaalprik, geen mondkapje gedragen, en daarmee het milieu gespaard, geen moment afstand gehouden tot zijn medemens, sterker nog, zijn pruttelende, snotterende en snuivende kinderen meer dan ooit geknuffeld. En toch is hij nog steeds niet dood. Ik kijk even met een schuin oog naar de Man met de Zeis, want hij laat niet met zich spotten, dus in tegenstelling tot mijn uitspraken over het C19-RedTeam, de useful idiots van Hugo de Jonge, ben ik voorzichtig met mijn uitspraken over Hem. Maar hij geeft me een geruststellend knikje: ja, ik mag dit zeggen, want uiteindelijk wint hij toch wel, en er moet ook af en toe ook flink gelachen worden. Anders duurt eeuwig wel erg lang.

Wat heeft mij gered? Ik weet het niet. Wellicht was het gewoon geluk. Maar ik wist al in 2021 dat mensen die veel met coronavirussen in aanraking waren geweest, waarschijnlijk een zekere mate van crossreactiviteit hadden tegen SARS-CoV-2. En ik heb tot mijn enkels in de stront van kalveren gestaan die bij herhaling aan de schijt waren, en dankzij onze oude veearts – toen heette dat nog gewoon zo – wist ik dat de oorzaak hiervan bij kalveren meestal een coronavirus was.[28] En niet lang daarna schreef Marcel Levi over ‘Een ander soort zorgbonus’, over zorgverleners die tijdens hun lange loopbaan waarschijnlijk met zoveel coronavirussen in contact waren gekomen, dat ze er volledig immuun voor waren.[29] Inmiddels wist ik het een en ander van de mRNA-techologie, en vooral dat er nog heel veel was wat we niet wisten, en tot op de dag van vandaag nog steeds niet weten.[30] En dus nam ik weloverwogen de beslissing om dit product van gentechnologie, dat nog ooit op grote schaal als vaccin was toegepast, aan mij voorbij te laten gaan. Ik kreeg (waarschijnlijk) al twee keer COVID-19, hetgeen de 1e keer niet meer was dan een mild griepachtig ziektebeeld, met inderdaad een opvallende hoofdpijn, en de 2e keer een snotneus en een snotterbel. En hoe is het mogelijk, ik heb tot op de dag van vandaag geen Long-COVID. Hooguit een ‘Post-COVID’; met als gevolg een geheugen als een mammoet en een zee aan rancune, onder meer jegens dit verschrikkelijke zelfingenomen clubje bazelende betweters, aangevoerd door een domme, bange oude man, een cognitief wat schimmelige microbioloog, een grote molshopen producerende wormenteller, een nuffig klein prikprinsesje op een veel te grote erwt, en een dyscalculerende transhumanistische kakelcalculator.

En waar ik na ampel beraad al besloten had om dit vaccin aan mij voorbij te laten gaan, is er werkelijk geen moment geweest dat ik zelfs maar overwoog om mijn kinderen te laten vaccineren. Van zijn lang zal zijn leven niet. Over mijn lijk. Want er is nog steeds dat oudste zoontje, die nog steeds Alle Dagen Hartstikke Druk is. Hij had al nooit iets te vrezen van COVID-19, en dat benadrukt het artikel van Ioannidis nog maar eens. Want hij berekent voor de leeftijdscategorie van 0 t/m 19 jaar een IFR van 0,0003%. En ook het zoontje is al enkele keren thuisgekomen met een snotneus en een snotterbel, met het verhaal dat er weer iemand uit zijn klas positief was getest, omdat hun ouders, met een brein dat waarschijnlijk niet groter is dan de kop van het wattenstaafje dat ze tot vervelens toe in de neus van hun kinderen staken, zelfs drie jaar na het begin van de pandemie er blijkbaar nog steeds van overtuigd zijn de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken. Dus zal de IFR ook voor mijn zoontje wel een factor tien lager zijn, niet meer bedragen dan 0,00003%. En als vaccin dan nog steeds 90% effectief zou zijn, zou zijn absolute risicowinst 0,00003 – 0,000003 = 0,000027% zijn. En zouden er 1/ 0,00000027 = 3.703.703 miljoen kinderen gevaccineerd moeten worden, om één van hen een vroegtijdige dood te besparen. En dat à raison van 3.703.703 x 19,50 = 71.111.111 euro. Eenenzeventig miljoen, honderdelfduizend en elfhonderd-en-elf euro. Tenminste, als het bij één prik zou blijven, want als het er twee zouden worden, hebben we het over zo’n slordige 140 miljoen. U leest het goed. Ja, het leven van een kind is heel veel geld waard, of beter gezegd, de waarde van een kinderleven is niet in geld uit te drukken. Maar veel belangrijker is, dat het niet anders kan, dan dat bij jongeren en kinderen, zoals ik ook al in mijn vorige blog over deze materie stelde, de baten op geen enkele manier opwegen tegen de kosten. Het lot in de vaccinatieloterij is voor hen veel en veel te duur, en staat in geen enkele verhouding meer tot de theoretische winst. Sterker nog, de kosten overstijgen de baten vele malen, iets waarvan ik inmiddels overtuigd ben dat dit het grootste schandaal in de medische geschiedenis gaat worden.[31]

En natuurlijk zijn er velen die van mening zijn dat ik gek ben, en dat ben ik van harte met ze eens. Ik ben met enige regelmaat gek, het ene moment wat meer dan het andere. Maar niet zó gek. Bij lange na niet.

Knettergek

Zo gék zijn ze bij het C19RedTeam wel. En niet het ene moment meer dan het andere, maar consequent gék. En gevaarlijk gek. Useful idiots voor de NCTV, heilig overtuigd van hun heilige gelijk. Over mondkapjes. Over schoolsluitingen. Over lockdowns. En over vaccinaties. Zoals Schellekens laatst nog op social media liet weten. Geboost moet er worden. De herhaalprikken moet erin. Voor een ‘update’ van het immuunsysteem. Ook bij jongeren. Ook bij kinderen. Grotere gekken dan Schellekens zul je niet vinden.

Drie jaar zijn we verder. En hoewel het C19-RedTeam aan het einde als een leeglopende ballon door de maatschappij fladderde, terwijl het de meest vreemde capriolen maakte en alleen nog een flodderend geluid ten gehore bracht, en uiteindelijk slap en op de grond neerkwakte, is hun ideologie nog steeds hetzelfde. Nog steeds dezelfde arrogantie, dezelfde ‘ignorance’, en dezelfde bizarre standpunten en denkbeelden. Niets bijgeleerd, geen enkele reflectie op het eigen handelen, geen spijt, geen berouw: alleen maar hoogmoed en eigendunk.

Gek zijn ze. Knettergek. Geen useful idiots, maar ‘useless idiots’.

En zoals is gebleken in de afgelopen drie jaren: ‘dangerous idiots’.

 

 

[1] WOB-dossier: De orkestratie van een staatsgreep door de NCTV. Bomen & Bos Substack, 27 november 2022.
[2] Misdaad en Straf. Jan B. Hommel, 12 juli 2022. https://janbhommel.nl/misdaad-en-straf/
[3] Is de NCTV de moderne geheime dienst? Indepen, 23 november 2022. https://indepen.nl/is-de-nctv-de-moderne-geheime-dienst/
[4] Proximal Orchestrations. Newly released emails cast more doubt than ever on the official story of COVID-19 as a naturally occurring virus. City Journal; December 4, 2022.
[5] “Regering moet virologen Erasmus MC tot openheid dwingen over herkomst Sars-Cov-2” De Andere Krant, 3 december 2021.
[6] Baumeier C, Aleshcheva G, Harms D, et al. Intramyocardial Inflammation after COVID-19 Vaccination: An Endomyocardial Biopsy-Proven Case Series. Int J Mol Sci. 2022;23(13):6940. Published 2022 Jun 22. doi:10.3390/ijms23136940
[7] Mörz M. A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Vaccines (Basel). 2022;10(10):1651. Published 2022 Oct 1. doi:10.3390/vaccines10101651
[8] Takahashi M, Kondo T, Yamasaki G, et al. An autopsy case report of aortic dissection complicated with histiolymphocytic pericarditis and aortic inflammation after mRNA COVID-19 vaccination. Leg Med (Tokyo). 2022;59:102154. doi:10.1016/j.legalmed.2022.102154
[9] Murata K, Nakao N, Ishiuchi N, et al. Four cases of cytokine storm after COVID-19 vaccination: Case report. Front Immunol. 2022;13:967226. Published 2022 Aug 15. doi:10.3389/fimmu.2022.967226
[10] Schwab C, Domke LM, Hartmann L, Stenzinger A, Longerich T, Schirmacher P. Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [published online ahead of print, 2022 Nov 27]. Clin Res Cardiol. 2022;1-10. doi:10.1007/s00392-022-02129-5
[11] How to Lie with Statistics. Darrel Huff; October 17, 1993.
[12] Trougakos IP, Terpos E, Alexopoulos H, et al. Adverse effects of COVID-19 mRNA vaccines: the spike hypothesis. Trends Mol Med. 2022;28(7):542-554. doi:10.1016/j.molmed.2022.04.007
[13] Igyártó BZ, Jacobsen S, Ndeupen S. Future considerations for the mRNA-lipid nanoparticle vaccine platform. Curr Opin Virol. 2021;48:65-72. doi:10.1016/j.coviro.2021.03.008
[14] Nguyen TD, Mall G, Westphal JG, Weingärtner O, Möbius-Winkler S, Schulze PC. Acute myocarditis after COVID-19 vaccination with mRNA-1273 in a patient with former SARS-CoV-2 infection. ESC Heart Fail. 2021;8(6):4710-4714. doi:10.1002/ehf2.13613
[15] ElTanbouly MA, Noelle RJ. Rethinking peripheral T cell tolerance: checkpoints across a T cell’s journey. Nat Rev Immunol. 2021;21(4):257-267. doi:10.1038/s41577-020-00454-2
[16] Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies. Angelo Maria Pezzullo, Cathrine Axfors, Despina G. Contopoulos-Ioannidis, Alexandre Apostolatos, John P.A. Ioannidis. medRxiv 2022.10.11.22280963; doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.11.22280963
[17] Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Bertollini R; National Study Group for COVID-19 Epidemiology. Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections. N Engl J Med. 2021;385(26):2487-2489. doi:10.1056/NEJMc2108120
[18] De Doorgedraaide Vaccinatiestaat. Jan B. Hommel, 24 mei 2021. https://janbhommel.nl/de-doorgedraaide-vaccinatiestaat/
[19] WOB-dossier: Red Team. De Psyops voor acceptatie van coronamaatregelen. Bomen & Bos Substack, 4 december 2022.
[20] Inglesby TV, Nuzzo JB, O’Toole T, Henderson DA. Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza. Biosecur Bioterror. 2006;4(4):366-375. doi:10.1089/bsp.2006.4.366
[21] Wim Schellekens: ‘REDTeam wil geen betweter of activist zijn, dat is contraproductief.’ De Middag van Sleutelstad, 3 november 2021.
[22] Axfors C, Ioannidis JPA. Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling elderly populations. Eur J Epidemiol. 2022;37(3):235-249. doi:10.1007/s10654-022-00853-w
[23] Hugo: 5,2 miljard verdwenen, het klopt niet! Indepen, 7 december 2022. https://indepen.nl/hugo-52-miljard-verdwenen-het-klopt-niet/
[24] Herman van Veen zingt ‘De Neus’. https://www.youtube.com/watch?v=WPQGcslLCYM
[25] Opiniemaker Ginny Mooy: ‘Ik vond het ontregelende van de lockdowns juist heerlijk’. Nederlands Dagblad, 22 juli 2022.
[26] Ioannidis JPA, Cripps S, Tanner MA. Forecasting for COVID-19 has failed. Int J Forecast. 2022;38(2):423-438. doi:10.1016/j.ijforecast.2020.08.004
[27] ‘This is science that should be on trial.’ Michael Levitt; Cassandra Voices, 29 June 2020. https://cassandravoices.com/science-environment/science/this-is-science-which-should-go-on-trial/
[28] Tso FY, Lidenge SJ, Peña PB, et al. High prevalence of pre-existing serological cross-reactivity against severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) in sub-Saharan Africa. Int J Infect Dis. 2021;102:577-583. doi:10.1016/j.ijid.2020.10.104
[29] Een ander soort zorgbonus. Marcel Levi; Medisch Contact, 11 maart 2021. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/een-ander-soort-zorgbonus.htm
[30] Rissland OS. The organization and regulation of mRNA-protein complexes. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2017;8(1):e1369. doi:10.1002/wrna.1369
[31] Bardosh K, Krug A, Jamrozik E, et al. COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities.